Syndyk masy upadłości sprzeda udziały spółki z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Dariusza Wódz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp 59/21 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  wchodzących w skład masy upadłości:

– 18 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9 000,00 złotych po 500,00 złotych za każdy udział w spółce TECH-KONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu KRS: 0000749960, NIP: 864-195-64-00

– za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 11 790,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) – stanowiącej 100% wartości ustalonej w drodze opisu i oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Marka Staszowskiego.

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na  zakup udziałów sygn. akt V GUp 59/21”  na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 14 października 2021r.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata. Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w siedzibie kancelarii syndyka (ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg) oraz na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl.

Cena: 11 790 zł brutto
Dodano: 14 września 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Tarnobrzeg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]