Syndyk sprzeda udziały w AR Kredyty sp.z o.o. za 50%

Opis:

Syndyk masy upadłości Arnolda Ratajczaka w upadłości sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł w spółce AR Kredyty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (KRS: 0000645570, NIP: 5562765986) za 50% wartości nominalnej udziałów.

Cena to 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 30/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Arnolda Ratajczaka (AR Kredyty)” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: da************i@k****.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 2 500 zł brutto
Dodano: 21 października 2021
Województwo:
Lokalizacja: Inowrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]