Syndyk Masy Upadłości Sprzeda wyposażenie sklep

Opis:

Syndyk MS Market Sp. z o.o. w upadłości
SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

1. Wchodzące w skład masy upadłości ruchomości za ceny najkorzystniejsze dla masy upadłości nie niższe niż 30% wartości oszacowania.

2. Ze spisem ruchomości, o których mowa w punkcie 1 powyżej wraz z wartościami oszacowania zapoznać można się na stronie internetowej: www: kancelariasyndyka.prv.pl

3. Bezwarunkowe oferty zakupu składać należy w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. na adres: Syndyk Przemysław Stróżyk, ul. Boczna 1A, 62-050 Krosno z dopiskiem „Sprzedaż MS Market Sp. z o.o.”. Decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres.

4. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do działania w imieniu oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że: (i) oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia o sprzedaży, (ii) oferent złożył ofertę po dokonanej we własnym zakresie analizie stanu prawnego i faktycznego przedmiotu sprzedaży i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tym związanych, (iii) złożenie oferty nie jest efektem jakichkolwiek zapewnień ze strony syndyka MS Market Sp. z o.o. („Syndyk”), (iv) zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym przez Syndyka i wyłącznie w oparciu o zaakceptowany przez Syndyka tekst umowy sprzedaży.

5. Oferty niespełniające warunków wynikających z niniejszego ogłoszenia nie będą uwzględniane.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo rezygnacji ze sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

7. Pytania dotyczące ogłoszenia kierować można na adres e-mail zawarty na stronie internetowej

Cena: 4 069 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]