Syndyk masy upadłości sprzeda wyposażenie sklepu

Opis:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Ciechanowskiej sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie sklepu odzieżowego na podstawie umowy sprzedaży (syndyk dokonując sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim nie wystawia faktury VAT) za łączną kwotę 5.000,00 zł brutto (cena wywoławcza). W skład ruchomości wchodzą:
• manekiny wystawowe na odzież (10 szt.)
• regały sklepowe (13 szt.)
• sofy z kompletem puf (3 szt.)
• lady sklepowe (2 szt.)
• oświetlenie sklepowe zamontowane
Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie do dnia 30.04.2021 r. w formie pisemnej na adres biura syndyka: Syndyk Radosław Kieroń, ul. Obrońców Wybrzeża 18 lok. 12, Pruszcz Gdański 83-000. Oferta musi zawierać oferowaną cenę poprzez dokładne oznaczenie kwoty, równą co najmniej cenie wywoławczej, oznaczenie składającego ofertę, w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres e-mail, w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż siedziba, telefon kontaktowy i ewentualnie adres email.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że jest mu znana sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu sprzedaży, oświadczenie, że oferent nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 k.c., a także wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna – sprzedaży, łącznie z kosztami demontażu ruchomości.
Syndyk wybiera ofertę z najwyższą oferowaną ceną, złożoną do dnia 30.04.2021 r. Po upływie terminu syndyk masy upadłości zawiadomi o wyborze oferty wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona w terminie 3 dni od powiadomienia o wyborze drogą mailową i/lub telefoniczną. Sprzedaż następuje w terminie 3 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego masy upadłości ceną wskazaną na ofercie.

W celu oględzin przedmiotu sprzedaży należy się skontaktować z syndykiem pod numerem tel. 668 767 334, aby uzgodnić termin z uwagi na położenie ruchomości w galerii handlowej.

Cena: 5 000 zł brutto
Dodano: 13 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wielki Kack Gdynia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]