Syndyk masy upadłości sprzedaje nieruchomości

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI WW ENERGY S.A. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości położonych w Stąporkowie powiat Końskie woj. świętokrzyskie, w Brzeziu gmina Opatów woj. świętokrzyskie .
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
– prawo użytkowania wieczystego działki gruntu i własności budynków gospodarczych i przemysłowych stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Stąporkowie przy ul. Staszica 5, według ewidencji gruntów działka nr 5145/7 o powierzchni 2,2904ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/4416 2/9;
Cena sprzedaży nie może być niższa niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) zł netto

– prawo użytkowania wieczystego działki gruntu i własności budynków gospodarczych i przemysłowych stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Stąporkowie przy ul. Staszica 5,według ewidencji gruntów działka nr 5145/4 o powierzchni 1,5914 ha dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr: KI1K/4416 3/6;
Cena sprzedaży nie może być niższa niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) zł netto

– prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzeziu gmina Opatów woj. świętokrzyskie zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 108,00m² stanowiącej działkę nr 520/13 o powierzchni 3.600,00 m², dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/3039 9/6;
Cena sprzedaży nie może być niższa niż 54.000,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące) zł netto
Oferty dotyczące sprzedaży oferenci winni składać w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do godz. 15.00, w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7 w Kielcach (25-333; tel.41 368 76 65 ), przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do tego dnia do kancelarii syndyka. do godz. 15.00.
O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni przez syndyka.
Syndyk, w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, zastrzega prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
Aukcja odbywa się ustnie a minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.000,00zł
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka
Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego z wszystkie koszty umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy syndyka masy upadłości.
Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 854 000 zł brutto
Dodano: 24 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stąporków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]