Syndyk masy upadłości syg. VIII 324/21/S ogłasza konkurs na zbycie wierzytelności.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w Krakowie, sygn. akt VIII 324/21/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości

 

 

Przedmiot sprzedaży

 

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż wierzytelności w wysokości 1 302,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wraz z kwotą 227,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wynikających z prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 25 czerwca 2019 roku wydanego w sprawie I Nc 3025/18/S wydanego przeciwko Quercus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

 

Cena wywoławcza nie została określona.

 

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT

 

1. Złożenie pisemnej oferty kupna opisanej powyżej wierzytelności wraz z proponowaną ceną nabycia netto w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – wierzytelność Górka

2. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie, w terminie do dnia 29 lipca 2021 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą wierzytelności ponosi oferent.

 

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego regulaminem, który został dołączony do zapytania ofertowego oraz jest dostępny w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2021 r., o g. 12:00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

Cena: 1 529 zł brutto
Dodano: 15 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]