Syndyk masy upadłości Tedium Sp. z o. o. w upadłości sprzeda

Opis:

Syndyk masy upadłości Tedium Sp. z o. o. w upadłości zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki prawa własności następujących nieruchomości:

-Prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 225/10 położonej w obrębie Jerutki, Gmina Świętajno, Powiat Szczycieński, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1S/00045766/0 za cenę nie niższą niż 53.147,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści siedem). Obowiązkowa wpłata wadium w wysokości 10% ceny minimalnej tj. w kwocie 5.314,70 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta czternaście 70/100).

W celu przystąpienia do negocjacji należy osobiście lub za pośrednictwem poczty złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Tedium sp. z o. o. w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 445/19 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Biura Syndyka masy upadłości Tedium sp. z o. o. ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości Tedium Sp. z o. o. prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 26 85910007 6100 0457 9119 0001. Termin na składanie ofert i wpłatę wadium mija dnia 27 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka oraz data wpływu wadium na rachunek bankowy).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia opłat związanych z zawarciem umowy,
g) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 3 września 2021 r. w Biurze Syndyka masy upadłości Tedium sp. z o. o. przy ul. Bulwarowej 33a w Krakowie o godz. 1000.
Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji, wgląd do operatów szacunkowych nieruchomości i możliwość ustalenia terminu oględzin można uzyskać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, nr tel: 12 259 61 04.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Cena: 53 147 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jerutki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]