Syndyk masy upadłości Tomasza Klyty w upadłości

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Klyty w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Oświęcimiu (o powierzchni użytkowej 57,16 m2) przy ul. Staffa 1/10 znajdującego się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prowadzona jest księgą wieczysta nr KR1E/00058126/4.

Minimalna cena sprzedaży wynosi:
46.810,33 zł brutto (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć 33/100)

W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Tomasz Klyta w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 429/18 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 21 maja 2021 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości Tomasza Klyty w upadłości, 31-751 Kraków, ul Bulwarowa 33a (decyduje data wpływu do Biura Syndyka, które czynne jest w dni robocze w godz. 800-1400), oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 4.681,03 zł (słownie złotych: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden 03/100) na rachunek bankowy masy upadłości Tomasza Klyty prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 49 8591 0007 6100 0457 9946 0001 najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,
g) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021 r. w Biurze Syndyka w Krakowie o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji oraz wgląd do operatu szacunkowego, można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : 12 259 61 04 codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Cena: 46 811 zł brutto
Dodano: 9 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]