Syndyk masy upadłości wydzierżawi nieruchomość

Opis:
Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym dłużnika Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki jawnej Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe EKO – TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski spółka jawna w Wieszowej, wydzierżawi następujące nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości:
1. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Kotliszowice, opisana w księdze wieczystej GL1G/00041146/1 prowadzonej przez SR w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 300,00 zł miesięcznie
2. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Kieleczka, opisana w księdze wieczystej GL1G/00028604/3 prowadzonej przez SR w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 200,00 zł miesięcznie
3. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Świbie, opisana w księdze wieczystej GL1G/00127832/4 prowadzonej przez SR w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 1.500,00 zł miesięcznie
4. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Gajowice, opisana w księdze wieczystej GL1G/00122478/9 prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł miesięcznie
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Radonia, opisana w księdze wieczystej GL1G/00052372/4 prowadzonej przez SR w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 300,00 zł miesięcznie
6. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Rutki, opisana w księdze wieczystej LM1Z/00031679/7 prowadzonej przez SR w Zambrowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 160,00 zł miesięcznie
7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/00089384/1 prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 500,00 zł miesięcznie
8. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Zawada, opisana w księdze wieczystej GL1T/00090754/6 prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 200,00 zł miesięcznie
9. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo – gospodarczym, położona w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/00006255/3 prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł miesięcznie
10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/00044885/6 prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł miesięcznie
11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/00051690/4 prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł miesięcznie
12. Nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/00051689/4 prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 12.000,00 zł miesięcznie

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na w/w nieruchomości jest:
1. sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: syndyk masy upadłości Henryka Orłowskiego – OFERTA KONKURSOWA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI – sygn. akt XII GUp 407/21 i dostarczona do kancelarii syndyka: ul. Gen. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza do dnia 10-11-2021 r. w godzinach pracy kancelarii syndyka przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do kancelarii syndyka

II. Oferta powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowany miesięczny czynsz dzierżawny (dokładne oznaczenie kwoty netto),
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym danej nieruchomości
4. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż elementem obligatoryjnym umowy dzierżawy będzie uiszczenie kaucji odpowiadającej trzy miesięcznemu czynszowi dzierżawnemu tytułem zabezpieczenia wszelkich ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego względem Dzierżawcy oraz że umowa dzierżawy będzie zawierała zapisy umowne dot. uzupełnienia kaucji w przypadku jej wykorzystania w czasie trwania umowy dzierżawy,
5. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż obowiązany będzie do zawarcia umów z dostawcami mediów, umowy ubezpieczenia, umowy dot. ochrony przedmiotu umowy dzierżawy oraz iż Dzierżawcy nie będzie przysługiwać zwrot poczynionych nakładów,
6. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż w celu ewentualnego poddzierżawienia nieruchomości obowiązany będzie skierować do syndyka stosowny wniosek o wyrażenie zgody na ewentualną poddzierżawę nieruchomości, pod rygorem nieważności,
7. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
8. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z zawarciem umowy dzierżawy, w tym kosztów notarialnych,
9. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie Wydzierżawiającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie zawarcia i obowiązywania umowy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
10. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),
11. oświadczenie, iż przyjmuje do wiadomości, że Dzierżawcy nie będzie przysługiwać zwrot poczynionych na wydzierżawianą nieruchomość nakładów,
12. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę Dzierżawcy są one prawem wymagane, według stanu na dzień składania oferty,
13. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
14. oświadczenie, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i nie będzie wnosił do masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze złożeniem oferty,
15. oświadczenie, iż oferent zobowiązuje się do wykonywania na swój koszt wszystkich przeglądów nieruchomości stanowiących przedmiot dzierżawy,
16. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż termin wydania przedmiotu dzierżawy zostanie indywidualnie ustalony z Dzierżawcą.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Gen. W. Sikorskiego 35 w dniu
15-11-2021 r. o godzinie 10.00 dla nieruchomości KW GL1T/00051689/4
o godzinie 10.15 dla nieruchomości KW GL1T/00044885/6
o godzinie 10.30 dla nieruchomości KW GL1T/00006255/3
o godzinie 10.45 dla nieruchomości KW GL1T/00089384/1
o godzinie 11.00 dla nieruchomości KW GL1T/00051690/4
o godzinie 11.15 dla nieruchomości KW GL1T/00090754/6
o godzinie 11.30 dla nieruchomości KW GL1T/00122478/9
o godzinie 11.45 dla nieruchomości KW GL1G/00127832/4
o godzinie 12.00 dla nieruchomości KW GL1G/00028604/3
o godzinie 12.15 dla nieruchomości KW GL1G/00041146/1
o godzinie 12.30 dla nieruchomości KW GL1G/00052372/4
o godzinie 12.45 dla nieruchomości KW LM1Z/00031679/7

1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I i pkt. II.
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena dzierżawy wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
4. Wydanie przedmiotu dzierżawy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Konkursu.
5. Opis i oszacowanie poszczególnych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Organizatora Konkursu.

6. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 260 80 46 w godzinach 9-15.
Cena: 12 000 zł netto
Dodano: 13 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]