syndyk masy upadłości wynajmie nieruchomość położoną w Gliwicach

Opis:

Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym dłużnika „Rajauto Center Sp. z o.o.” w upadłości z siedzibą w Gliwicach w upadłości, wynajmie – za cenę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto miesięcznie – nieruchomość położoną w Gliwicach przy ul. Kujawska 34, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GL1G/00043787/0 wraz z jej częściami składowymi, tj.:
• Budynek byłego salonu samochodowego o powierzchni użytkowej 703 m2,powierzchni zabudowy 535m2 i kubaturze 4000,20 m3
• Budynek warsztatu-serwisu samochodowego o powietrzni użytkowej 1016m2, powierzchni zabudowy 1045m2 i kubaturze 6422m3
• Budynek myjni samochodowej o powierzchni użytkowej 92m2, powierzchni zabudowy 98m2 i kubaturze 392m
• Budynek portierni 30m2
wraz z instalacją i urządzeniami znajdującymi się na nieruchomości
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na w/w nieruchomości jest:
1. sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „syndyk masy upadłości „Rajauto Center Sp. z o.o.” w upadłości z siedzibą w Gliwicach – OFERTA – Sygn. akt – XII GUp 193/19” i dostarczona do kancelarii syndyka: ul. Gen. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza do dnia 06-04-2021 r. w godzinach pracy kancelarii syndyka przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do kancelarii syndyka
II. Oferta powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną miesięczną cenę czynszu najmu, nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto miesięcznie
3. wskazanie przez oferenta warunków potencjalnego wynajęcia nieruchomości
4. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
5. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
6. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani jego przedstawicielem
7. zobowiązanie się oferenta do pokrycia opłat związanych z zawarciem umowy najmu
III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii syndyka w dniu 07-04-2021 r. o godzinie 12:00.
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I i pkt. II.
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena najmu wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
4. Wydanie przedmiotu najmu następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
5. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu.
6. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 884-988-846 lub 501-361-372 w godzinach 9-15

Cena: 20 000 zł brutto
Dodano: 22 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gliwice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]