Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert

Opis:

Kontakt telefoniczny: 601627391

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym oznaczonej działką nr 143/14 o pow. 0,0272 ha, zapisanej w KW nr EL1I/00035927/5, położonej w miejscowości Susz przy ul. Stare Miasto 15, w gminie Susz, powiecie iławskim, woj. warmińsko-mazurskim (budynek mieszkalno-usługowy – pow. zabudowy 217,00 m2, pow. użytkowa 458,12 m2) wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 143/15 o pow. 0,0266 ha, zapisanej w KW nr EL1I/00035992/1, położonej w miejscowości Susz przy ul. Stare Miasto 15, w gminie Miasto Susz, powiecie iławskim, woj. warmińsko-mazurskie.
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 1 171 000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 117 100,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sto złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 88 1140 1153 0000 4640 5200 1202 w terminie do dnia 30.11.2021 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 01.12.2021 roku o godzinie 13:00.
8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 01.12.2021 o godzinie 14:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
10. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.
11. Kupujący nabywa dane nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
12. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Kwestia lokatorów pozostaje po stronie nabywcy.
13. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail.

Cena: 1 171 000 zł brutto
Dodano: 29 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Susz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]