Syndyk miejsca garażowe w bloku w Piastowie

Opis:

Syndyk masy upadłości Benedom sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt XVIII 3/21) sprzeda w trybie z wolnej ręki

UDZIAŁY W WYSOKOŚĆI 1/217 KAŻDY W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ O FUNKCJI GARAŻOWEJ, w cenie nie niższej niż 28.000 zł brutto (w tym 23% VAT),
usytuowanej w budynku wielorodzinnym w  Piastowie przy ul. Pileckiego 2,
w ramach każdego udziału przysługuje prawo wyłącznego korzystania z 1 miejsca postojowego wraz z prawami związanymi,
dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą za numerem KW WA1P/00123807/2

1.     Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.

2.     Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 19 października 2021 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

3.     Sposób składania ofert: Oferty należy składać w terminach wskazanych poniżej osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

4.     Miejsce otwarcia ofert: W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacja Nowe Horyzonty, sala A-403 w budynku A na IV piętrze, przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie w terminach wskazanych poniżej syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.

5.     Wadium: Należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu w terminach i kwotach wskazanych poniżej, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

6.     Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać po kontakcie z Kancelarią Syndyka, e-mail: , tel.: 22 8460178, lub Pełnomocnikiem Syndyka Panem Tomaszem Łukasiewiczem tel. 693 103 727, w godz. 10:00 – 15:00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości) na niniejszym portalu internetowym (podając swój zwrotny adres e-mail i nr telefonu).

7.     Zestawienie miejsc garażowych będącą przedmiotem sprzedaży zamieszczone jest jako ostatnie zdjęcie w niniejszym ogłoszeniu. Zainteresowanym zakupem Pełnomocnik Syndyka prześle dodatkowo graficzny schemat rozmieszczenia miejsc garażowych na poziomie „-1”.

8.       Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzą przedmioty sprzedaży objęte niniejszym regulaminem.

Cena: 28 000 zł brutto
Dodano: 8 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piastów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]