Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ostródzie

Opis:

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 lutego 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/1/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza drugi pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostródzie, województwie warmińsko-mazurskim, przy ulicy Stefana Jaracza 14B/48 o powierzchni użytkowej 36,39 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,01m2 oraz udziałem wynoszącym 16/1000 części w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1O/00034984/1

Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  131.750,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/1/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Zakrzewski

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.175,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

 Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 25 2490 0005 0000 4600 8997 9892

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Ostróda Stefana Jaracza EL1E/GUp/1/2022.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 czerwca 2023 roku  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 23 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYg_wBRCSD3a6Fh0OVHw?e=AmI7u7

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Cena: 131 750 zł brutto
Dodano: 19 maja 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]