Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieru. i gruntu syg VIII GUp583/18

Opis:
Syndyk masy upadłości Krystyny Rocławskiej w upadłości w Gołczy
– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza konkurs ofert
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 634 o pow. 11 800 m2, położonej w miejscowości Przybysławice 5, gmina Gołcza, powiat miechowski, województwo małopolskie. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 44,72 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 19,60 m2 oraz stodołą o powierzchni użytkowej 75,68 m2. Dla nieruchomości gruntowej założona jest Księga Wieczysta nr KR1M/00053267/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza to kwota wskazana w operacie szacunkowym, tj. 55 000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Cena wywoławcza wynosi 55 000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

I. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej wyżej wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Przybysławice” – w terminie do dnia 26 lipca 2021 roku, do godziny 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r., o godzinie 14:00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7.

Nieruchomość, która jest objęta niniejszym konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka, nr tel. 69*******83.

Cena: 55 000 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przybysławice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]