Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości zabudowanej : syg VIII GUp337/19.

Opis:

Syndyk masy upadłości postępowania o sygnaturze VIII GUp 337/19

– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 93,87 m2, położonej w miejscowości Sułkowice, ulica Zarzeczna, gmina Andrychów, powiat wadowicki, województwo małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 94/6 o powierzchni 708 m2, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00090466/1.

 

Cena wywoławcza wynosi 351 000,00 PLN netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 groszy).

 

Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Sułkowice – w terminie do dnia 2 marca 2022 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy nr 10 1240 4432 1111 0010 9166 9640. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie
do dnia 2 marca 2022 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w Regulaminie.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z Regulaminem konkursu, który dostępny jest w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk. malopolska.pl .

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7.

Szczegółowe informacje, w tym operat szacunkowy, dostępne są na stronie www.syndyk. malopolska.pl oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie,
ul. Kalwaryjska 67/3 oraz pod numerem tel.: 604 144 164.

Cena: 351 000 zł netto
Dodano: 10 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Andrychów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]