Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego

Opis:

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. zapadłym w sprawie VI GUp 214/22 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:

sprzedaż udziału (1/2) w prawie własności w lokalu mieszkalnym oznaczonym  nr 3 o powierzchni 38,32 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym w Elblągu, gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, przy ulicy Hetmańskiej 14 dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW Nr EL1E/00029426/4 wraz z udziałem związanym z własnością przedmiotowego lokalu w wysokości 90/10000 części, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr EL1E / 00026721 / 1

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości nie niższa niż  97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł  00/100). Sprzedaż i nabycie udziału 1/2 w nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.

Syndyk ustalił, że drugi współwłaściciel nieruchomości jest również zainteresowany sprzedażą swojego udziału w prawie własności. Współwłaściciel wskazał, że cena jego udziału wynosi 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł  00/100) z zastrzeżeniem, iż jest to kwota na dzień 12.06.2023r. W przypadku zainteresowania zakupem tego udziału współwłaściciel oznajmił, iż syndyk masy upadłości ma możliwość udostępnienia numeru telefonu.

OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA

Oferty należy składać do dnia 04 sierpnia 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Renata Piętka

ul.Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

sygnatura akt EL1E/GUp/11/2022.

tytułując: NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości Elbląg Hetmańska

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset zł  00/100).

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy

Syndyk Renata Piętka

Ul. Siewna 1, Piętro I

81-574 Gdynia

Alior Bank Spółka Akcyjna.: 92 2490 0005 0000 4600 0002 5542

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział ½ w nieruchomości Elbląg Hetmańska” (EL1E/GUp/11/2022).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 04 sierpnia 2023 roku  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 08 sierpnia 2023 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.

Poniżej Syndyk wskazuje link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłej, oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhJ0l-mKRE03A_jFJEg?e=rjNcRX

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Cena: 97 000 zł brutto
Dodano: 3 lipca 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]