Syndyk ogłasza konkurs ofert na sprzedaż lokalu

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 17a/6 powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą nr JG1J/00030196/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem 489/10000 w częściach wspólnych obiektu oraz terenu, objętych KW JG1J/00023445/6, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze w V Wydziale Gospodarczym, sygn. akt V GUp 151/21 of.

W skład nieruchomości wchodzą:
– lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 77,70 m2,
– działka gruntu nr 34/3 i 34/8 o łącznej powierzchni 431 m2
w przypadającym udziale 489/10000.
Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego. Operat szacunkowy można przeglądać w biurze syndyka Moniki Rowickiej w Jeleniej Górze, ul. Podwale 17a. Operat może zostać udostępniony w formie elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową lub telefonicznie pod nr 73********90. Ponadto operat znajduje się w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18.

Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 73********90.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 296 300,00 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
1) pobranie od syndyka regulaminu konkursu ofert;
2) wpłacenie wadium w wysokości 29 630,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych), w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. w Jeleniej Górze o numerze 88*******926 0000 0001 4852 3010, ze wskazaniem w tytule przelewu „Konkurs ofert wadium sygn. akt V GUp 151/21 of”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu na wskazany w ust. 1 rachunek bankowy całej wymaganej kwoty wadium.
3) złożenie oferty na piśmie w języku polskim w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „Konkurs ofert – sygn. akt V GUp 151/21 of” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

Oferta winna być zaadresowana do syndyka Moniki Rowickiej i doręczona osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Monika Rowicka, 58-500 Jelenia Góra, ul. Podwale 17a. Oferty można składać do dnia 1 marca 2022 r. do godziny 10:00. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje dzień jej doręczenia na adres biura syndyka.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w biurze syndyka Moniki Rowickiej w Jeleniej Górze przy ul. Podwale 17a w dniu 1 marca 2022 r. o godzinie 10:10. Wyboru oferty dokonuje syndyk, a dokonując wyboru kieruje się najwyższą zaoferowaną ceną. Syndyk odrzuca oferty niespełniające wymogów określonych w regulaminie konkursu ofert.

Uzyskanie dodatkowych informacji oraz pobranie regulaminu konkursu ofert możliwe jest po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z syndykiem.

Cena: 296 300 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jelenia Góra
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]