Syndyk ogłasza licytacja nieruchomości- dom Pisarzowice

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kurowskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza aukcję prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej wspólność ustawową małżeńską Bożeny Kurowskiej i Jacka Kurowskiego, położonej w Pisarzowicach 43-332 przy ul. Sosnowej 2j, gmina Wilamowice, powiat bielski, składającej się z działki o nr. 926/11, o pow. Gruntu 0,1001 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00120856/9 wraz z udziałem wynoszącym ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej ( drogi dojazdowej) stanowiącej wspólność ustawową małżeńską Bożeny Kurowskiej oraz Jacka Kurowskiego położonej w Pisarzowicach 43-332 przy ul. Sosnowej 2j, gmina Wilamowice, powiat bielski, składającej się z działki o nr. 926/12 o pow. Gruntu 0,0410 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00120857/6.

Wartość oszacowania powyższych nieruchomości wskazana w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 437 800,00 złotych netto.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług ( VAT).

Cena wywoławcza jest równa cenie oszacowania i wynosi 437 800,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 43.780,00 zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych osiemdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez mBank S.A. o numerze :

36 1140 2004 0000 3102 8045 6639.

Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na dwa dni przed terminem aukcji.

W przypadku braku wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji.

W przypadku wybrania oferty danego oferenta, wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku, gdy wadium zostanie wpłacone jednakże oferent nie będzie brał udziału w aukcji lub też w przypadku wygrania przez danego oferenta aukcji, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub wstrzymywał się z zapłatą pozostałej zaoferowanej części ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.

W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym:

– zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata wadium, a w przypadku chęci przekazania na inny rachunek bankowy, należy złożyć stosowne pisemne oświadczenie

– za czas pozostawania kwoty wadium na rachunku bankowym masy upadłości, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.

Aukcję przeprowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy przy ul. Bogusławskiego 24.
Aukcja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 13:30, sala nr 47.

Oferenci biorą udział w aukcji osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się stosownym pełnomocnictwem.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji oprócz wpłaty wadium, jest uprzednie przedstawienie przez oferenta prowadzącemu aukcję, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że akceptuje warunki regulaminu aukcji i zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu aukcji i nie wnioski od niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

Aukcja rozpoczyna się od przedstawienia przez syndyka przedmiotu aukcji.

Aukcja ma charakter ustny.

Syndyk rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, która to cena zostaje zaakceptowana przez jednego z oferentów, który najszybciej dokona potwierdzenia złożenia oferty w cenie wywoławczej.

Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe od poprzedniej oferty, z tym, że podwyższenie ceny w stosunku do poprzedzającej ją oferty (postąpienie) nie może być niższe niż 2.000 zł.

Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższa cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.

Wybór najwyższej oferty przez syndyka podlega zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.

Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary (podatki, opłaty) związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, w tym koszty aktu notarialnego, oraz koszty związane z ewentualnym wykreśleniem obciążeń z księgi wieczystej.

Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić resztę wylicytowanej ceny na rachunek bankowy masy upadłości w terminie 30 dni od dnia postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty oraz przystąpi do aktu notarialnego sprzedaży nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia wpłaty reszty ceny pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej z konsekwencjami przewidzianymi w art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem.

Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z regulaminem aukcji w biurze syndyka.

Z przedmiotem aukcji można się zapoznać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.

Biuro syndyka znajduje się w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Bolesława Prusa 61, kontakt w godzinach od 9 do 16, od poniedziałku do piątku.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena: 437 800 zł brutto
Dodano: 31 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pisarzowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]