Syndyk ogłasza przetarg mieszkania ul. Doliny Miętusiej, Bielsko-Biała

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Pindla–prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt VI GUp 52/21 of ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest sprzedaż składnika masy upadłości stanowiącego:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 49 w budynku nr 8 przy ul. Doliny Miętusiej w Bielsku- Białej przysługujące Tomaszowi Pindel, pozostające w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielsku- Białej (REGON 000865846), dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00145826/1. Opisany lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji, przedpokoju i loggi (której nie wylicza się w skład powierzchni użytkowej lokalu), o łączonej pow. użytkowej 68.12m2.

Dla opisanego powyżej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu został sporządzony operat szacunkowy w którym określono wartość rynkową przedmiotowego prawa na kwotę 329.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Likwidacja opisanego powyżej składnika masy upadłości zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

1. Wybór oferty nastąpi w drodze przetargu, który będzie miał charakter pisemnego konkursu ofert.
2. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.
3. Cena wywoławcza wynosi 263.200,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100) co stanowi 4/5 ceny oszacowania.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do godziny 16:00 na 2 dni przed terminem otwarcia i rozpoznania ofert.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dawid Więzik i Krzysztof Mika notariusze spółka cywilna w Bielsku- Białej przy ul. Cechowej 18/4 w dniu 24 września 2021r. o godzinie 1000.
6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZETARG – TOMASZ PINDEL” i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy doręczyć na adres: Kancelaria Prawna Sławomir Bielski ul. Bolesława Prusa 61, 43-300 Bielsko-Biała.
7. Oferta w szczególności powinna zawierać:
a. oznaczenie oferenta tj. imię i nazwisko, adres, nr. PESEL/NIP lub nazwę oraz siedzibę i adres, nr. NIP/KRS,
b. podpis oferenta lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,
c. w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej i zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego podpisy obojga małżonków lub zgoda jednego z nich wyrażona na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.
d. wskazanie oferowanej ceny, przy czym nie może być ona niższa niż cena wywoławcza. Cena powinna być wyrażona liczbowo oraz słownie,
e. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
f. w przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo powinno posiadać podpis notarialnie poświadczony.
8. Oferowana cena musi być podana w walucie polskiej.
9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 26.320,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 26 160*******1865 2420 4000 0002.
11. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na 2 (dwa) dni przed terminem otwarcia i rozpoznania ofert. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do przetargu.
12. W przypadku wpływu co najmniej dwóch nieróżniących się co do ceny najwyższych ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej bezpośrednio po otwarciu ofert wśród obecnych oferentów, którzy złożyli najwyższe nieróżniące się co do ceny oferty według następujących zasad:
a. Syndyk prowadzi licytację ustną i dokonuje wyboru oferenta,
b. minimalne postąpienie w licytacji ustnej wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
c. licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej w niej udział oraz ustne podanie oferowanej ceny,
d. oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca po złożeniu przez innego uczestnika aukcji korzystniejszej oferty
e. po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
f. w przypadku gdy żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje najwyższą ofertę pisemną najwcześniej wpisaną do protokołu.
13. W przypadku wybrania oferty danego oferenta, wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
14. W przypadku, gdy wadium zostanie wpłacone, jednakże oferent, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub wstrzymywał się z zapłatą pozostałej zaoferowanej części ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.
15. W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie. Zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata wadium, a w przypadku chęci przekazania na inny rachunek bankowy, na rachunek bankowy wskazany w pisemnym oświadczeniu. Za czas pozostawania kwoty wadium na rachunku bankowym masy upadłości, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.
16. Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary (podatki, opłaty) związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, w tym w szczególności koszty aktu notarialnego oraz koszty związane z ewentualnym wykreśleniem obciążeń z księgi wieczystej.
17. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego, z ceną nabycia, jest niedopuszczalne.
18. Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić resztę wylicytowanej ceny na rachunek bankowy masy upadłości w terminie 30 dni od dnia postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty oraz przystąpić do aktu notarialnego sprzedaży nie później niż w terminie kolejnych 14 dni licząc od dnia wpłaty reszty ceny pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości.
19. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej z konsekwencjami przewidzianymi w art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.
20. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem.

Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii syndyka masy upadłości Sławomira Bielskiego przy ul. Bolesława Prusa 61, 43-300 Bielsko-Biała, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu przeglądania akt pod numerem telefonu 338147129.

Okazaniem lokalu zainteresowanym odbędzie się w dniu 14 września w godzinach od 1000 do 1200 lub po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Cena: 263 200 zł brutto
Dodano: 7 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]