Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania w Toruniu 79,5m2

Opis:

Syndyk
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu
V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/16, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład masy upadłości

1. Przedmiotem pisemnego przetargu ofertowego jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 23B, lokal nr 26, wchodzące w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/16, w takim stanie prawnym i faktycznym w jakim znajduje się na dzień ogłoszenia o przetargu, ujęte w spisie inwentarza majątku masy upadłości w pkt. I jako nieruchomości. Lokal mieszkalny składa się z 4 pokojów, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, o pow. użytkowej 79,50 m2, znajdujący się w budynku usytuowanym na nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej nr TO1T/6885 7/6, wpisane w Księdze Wieczystej nr TO1T/9478 9/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość rynkowa prawa do w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 294.000,00 zł. netto.
2. Wskazana powyżej wartość oszacowania prawa do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu jest wartością netto i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nabywca praw do nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.
3. Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki na warunkach określonych w regulaminie pisemnego przetargu ofertowego zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza. Minimalna cena sprzedaży wynosi 279 300,00 zł.
4. Każdy z potencjalnych uczestników przetargu ma prawo zapoznać się z jego przedmiotem, oszacowaniem i regulaminem. Termin ewentualnych oględzin uzgodnić można z Syndykiem w dni powszednie w godz. 10.00 do 15.00, tel. kom. 605822226 , Z przedmiotem przetargu zapoznać się można po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin z syndykiem /w uzgodnieniu z upadłą lub jej pełnomocnikiem/ w mieszkaniu będącym przedmiotem przetargu w Toruniu, w obecności upadłej i /lub/ jej pełnomocnika.
5. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi wyłącznie nabywca.
6. Osoby uczestniczące w przetargu nie mogą zgłaszać wobec masy upadłości żadnych roszczeń wynikających z udziału w przetargu.
7. Ofertę nabycia złożyć należy do syndyka na adres: Syndyk Andrzej Maćkowiak, ul. Licealna 5, 87-100 Toruń, w terminie do dnia 24 marca 2021r., w formie pisemnej, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 64/16, z oznaczeniem oferenta na kopercie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź bezpośrednio /osobiście/ do syndyka za potwierdzeniem odbioru. Dotyczy to również ofert nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską. Oferty które wpłyną do syndyka po upływie w/w terminu zostaną pominięte.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ważnej pisemnej oferty z proponowaną ceną nabycia praw do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, spełniającej wszystkie warunki określone w regulaminie przetargu oraz wpłacenie wadium w kwocie 27.930,00 zł. na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 13 1750 001 2 0000 00 00 3525 820 5.
9. Oferta musi zawierać następujące informacje i załączone dokumenty:
a) dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę), jego adres lub siedzibę oraz NIP, PESEL lub REGON, nadto przedsiębiorcy winni złożyć odpis z właściwego rejestru (ewidencji), a w przypadku działania przez pełnomocników także pełnomocnictwo obejmujące upoważnienie do złożenia oferty,
b) oferowaną cenę zakupu netto wskazanego w ofercie prawa do nieruchomości będącego przedmiotem przetargu wyrażoną w złotych polskich (jednoznacznie określoną, a nie przez wskazanie podstaw do jej ustalenia),
c) proponowany termin zapłaty całej ceny,
d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych regulaminem,
e) wskazanie rachunku bankowego, na który zwrócone ma być wadium,
f) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
10. Wadium musi wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy najpóźniej w terminie zakreślonym dla złożenia oferty. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od rozpatrzenia ofert; wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia; wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta.
11. Rozpoznanie ofert dokonane zostanie przez syndyka w dniu 26 marca 2021r. O decyzji syndyka zostanie poinformowany każdy ze składających ofertę nabycia przedmiotu przetargu.

Cena: 279 300 zł brutto
Dodano: 8 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]