Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pokrzywnej

Opis:

Syndyk masy upadłości Michała Napoleona Brockiego (sygn. akt XIX GUp 1463/20) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału ½ części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki o numerach ew. 277/25 i 277/27 z obrębu 28 Pokrzywna, o łącznym obszarze 1.371 m², położonej w m. Pokrzywna, gminie Rawa Mazowiecka, powiecie Rawski, województwie Mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem LD1R/00040041/9. Prawami związanymi z prawem własności przedmiotowej nieruchomości są: udział 2/17 części w prawie własności działki drogowej nr 277/16 obszaru 904 m², dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00035566/7 oraz udział 2/17 części w prawie własności działki drogowej nr 277/18 obszaru 1.043 m², dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00039442/0.

Cena minimalna wyżej opisanego przedmiotu sprzedaży wynosi 48.000,00 zł.

Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608 w Warszawie, wysłać pocztą na adres kancelarii: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku oraz wpłacić wadium w wysokości 4.800,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 31 1090 2590 0000 0001 3032 3110 w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 01 lipca 2021 r. o godzinie 11.00 w kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, w Warszawie.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka – organizatora przetargu/aukcji, który dokona wyboru oferentów mogących wziąć udział w licytacji ustnej.

Z operatem szacunkowym nieruchomości oraz z warunkami sprzedaży można się zapoznać na stronie internetowej:www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com.

Cena: 48 000 zł brutto
Dodano: 30 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pokrzywna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]