Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Łomianki

Opis:

Syndyk masy upadłości Ewy Gzowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: XIX GUp565/21, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/6 części w nieruchomości gruntowej o pow. 1500 m² zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym wolnostojącym o pow. uż. 489,40 m² oraz budynkiem garażowym dwustanowiskowym, stanowiącej działki o numerach ew. 184 z obrębu 0024 Łomianki, położonej w Łomiankach przy ul. Brzozowej 15, Powiat Warszawski Zachodni, Województwo Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA4M/00025063/5 – wchodzącej w skład masy upadłości Ewy Gzowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com.

Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, tel. 22 333 73 53, e-mail: biuro@syndyk.org.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 406.000 zł.

Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w zamkniętej kopercie w kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, Warszawa, wysłać pocztą na adres kancelarii: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu)oraz wpłacić wadium w wysokości 40.000 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 23 1140 2004 0000 3402 8125 3193 w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2022 r., o godz. 12.00 w kancelarii syndyka.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Cena: 406 000 zł netto
Dodano: 4 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]