Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Srokowski Dwór

Opis:

Syndyk masy upadłości Romany Józefowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: XVIII GUp 7/21, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej we wsi Srokowski Dwór , gmina Srokowo, ujawnionej w księdze wieczystej OL1K/00014618/5, składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym (80 m²) nr 8/4 działki gruntu nr geod. 3/23 o pow. 0,0236 ha, zabudowanej budynkami gospodarczym i magazynowym działki gruntu nr 3/15 o pow. 0,0100 ha oraz niezabudowanej działki gruntu nr geod. 3/6 o pow. 0,0519 ha. – wchodzącej w skład masy upadłości Romany Józefowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, tel. 22 333 73 53, e-mail: biuro@syndyk.org.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 115.000 zł.

Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w zamkniętej kopercie w kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, Warszawa, wysłać pocztą na adres kancelarii: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2022 roku (decyduje data wpływu) oraz wpłacić wadium w wysokości 10.000 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 67 1090 1056 0000 0001 4749 9367 w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r., o godz. 13:00 w kancelarii syndyka.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Cena: 115 000 zł brutto
Dodano: 12 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Srokowski Dwór
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]