Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/2 lokalu Ursynów

Opis:

Syndyk masy upadłości Marzeny Rabendy , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: XVIII GUp 1244/20, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. udział ½ części do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 108 usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, dzielnicy Ursynów przy ul. Wąwozowej 2. Dla powyższego prawa prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych za numerem WA2M/00453557/0. W dziale IV księgi wieczystej znajduje się wpis hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 452.000,00 zł ustanowionej na lokalu tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank PKO BP S.A. Współuprawnionemu z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa w udziale ½ części przysługuje prawo pierwokupu.

Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608 w Warszawie, tel. 22 333 73 53, e-mail: biuro@syndyk.org.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 297.100,00 zł.

Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do dnia 27 stycznia 2022 r. do kancelarii syndyka przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@syndyk.org W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 30.000,00 zł.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2022 r., o godz. 12.00 w kancelarii syndyka.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Cena: 297 100 zł brutto
Dodano: 4 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Ursynów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]