Syndyk sprzeda ½ udziału w budynku handlowo-usługowym w Inowrocławiu

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków handlowo-usługowych. Na piętrze pomieszczenia wykorzystane jako mieszkalne, położonej w Inowrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 21a, woj. kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00032736/5, za cenę nie niższą niż cena oszacowania ½ udziału tj. 200 000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych) z tym zastrzeżeniem, że:

– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 23 czerwca 2021 r.
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Towarowej 36 bud. C w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach ( po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 518 563 660). Oferty z ceną należy składać w terminie do 20 maja 2021 r. na adres Biura Syndyka ( jw.) lub na adres mailowy: jm.syndyk@gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej tj. kwoty 20 000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 1462 0000 7102 0313 9425.

Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 11.00 w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36 bud. C w obecności adwokata Krzysztofa Kruka.

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ważnych ofert w tej samej cenie, wyłonienie nabywcy ww. nieruchomości nastąpi w trybie licytacji ustnej.

Zdjęcia zamieszczone w ofercie, w celu prezentacji elewacji budynku, pochodzą z Google Maps, Google Earth oraz Street View i są własnością Google LCC.

Cena: 200 000 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Inowrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]