Syndyk sprzeda 1/2 domu 100,50 m2 w Zachowicach

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza potencjalnych nabywców do udziału w sprzedaży z wolnej ręki zakupu udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym o powierzchni użytkowej 100,50 m2, a powierzchni całkowitej 122m2, położonej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 35b, w granicach działki ewid. nr 235/4, AM-2 obręb Zachowice, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00040690/2 wraz z udziałami wynoszącymi ¼ we współwłasności nieruchomości stanowiących drogę dojazdową o numerach ewid. działek 235/3 i 235/7 dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr WR1S/00039970/9, WR1S/00040465/6.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę, a minimalna cena sprzedaży wynosi 149.500,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego – sygn. akt XI GUp 269/17.

Oferty dotyczące wskazanego przedmiotu sprzedaży oferenci winni składać w terminie do dnia 18.06.2021 r., przesłać na adres korespondencyjny Skrytka nr 43, ul. Waszyngtona 26; 03-912 Warszawa listem poleconym – liczy się data wpływu do siedziby Syndyka, a nie data nadania przesyłki.

Warunkiem przystąpienia do udziału w sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium w wysokości 14,950 zł (czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Marty Skalskiej w upadłości likwidacyjnej, nr rachunku 87 1020 5558 0000 8208 3233 3050 prowadzony przez Bank PKO BP, najpóźniej na trzy dni przed terminem składania ofert,

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, a następnie umieszczona w drugiej kopercie. Każda z kopert powinna być zaadresowana na adres korespondencyjny Syndyka Jakuba Majewskiego, z podaniem sygnatury Sygn. Akt XI GUp 269/17 i wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu z wolnej ręki – Sygn. Akt XI GUp 269/17 – NIE OTWIERAĆ” i zawierać oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców – dokładną nazwę.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oraz telefonicznie: 577506599.

Cena: 149 500 zł brutto
Dodano: 1 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zachowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]