Syndyk sprzeda 1/2 mieszkanie pow. 34 m2 Elbląg

Opis:
 1. 1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci:
 2. a) udziału o wielkości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 39 o powierzchni użytkowej 34 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 2,80 m2, położonego w Elblągu, przy ul. Wiejskiej 3C, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta, zaś dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, w którym z kolei znajduje się w/w niewyodrębniony lokal, Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1E/00071417/7.
 3. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 98 694,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złotych 00/100),
 4. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
 5. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia ofert decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl
 6. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
 7. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 9 869,40 zł w terminie do dnia 14.11.2023 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr: 11 1140 1153 0000 4640 5200 1036.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.
 9. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 15.11.2023 roku o godzinie 10:00.
 10. W przypadku, gdy wpłyną oferty więcej niż od jednego oferenta, syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali porównywalne, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana z postąpieniem wynoszącym 2 500,00 zł.
 11. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferenta. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.
 13. Kupujący nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
 14. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 98 694 zł brutto
Dodano: 15 czerwca 2023
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]