Syndyk sprzeda 1/2 nieruchomości gruntowej

Opis:

Syndyk masy upadłości Janusza Ratajczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda udział 1/2 we własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1004 m2, położonej w miejscowości Gorzyczki, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00046400/7, stanowiącą własność Janusza Ratajczaka, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 5.500 zł.

 

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 31 maja 2021 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Małgorzaty Bętkowskiej ul. Adama Mickiewicza 5/3 Poznań wraz z dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości w Gorzyczkach”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 31 maja 2021 r. do godziny 15:00.

 

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 15:00. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

 

Kompletna dokumentacja nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 po wcześniejszym umówieniu.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny. Informacje w sprawie sprzedaży: , nr tel: (61) 843 85 32.

Cena: 5 500 zł brutto
Dodano: 29 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gorzyczki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]