Syndyk sprzeda – 1/2 prawa własności – Mogielnica ul. Sienkiewicza 20

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy z dnia 23 lipca 2021 r. (sygn. akt: V GU 98/21) zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert i aukcji ustnej:

udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 19,85 m2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na II piętrze (III kondygnacji) zlokalizowanego w Mogielnicy przy ul. Sienkiewicza 20, powiat grójecki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr RA1G/00089859/7

  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona z wolnej ręki w trybie konkursu ofert i aukcji ustnej z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza (minimalna): 23.800,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych 0/100).
  • Warunki sprzedaży: Szczegółowe warunki sprzedaży określone zostały w regulaminie. Pisemny egzemplarz regulaminu sprzedaży zainteresowane podmioty otrzymają w formie elektronicznej wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2022 r. włącznie, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana.

      OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy 89 1140 2004 0000 3802 7814 3735 (mBank), z dopiskiem „Wadium – nieruchomość Mogielnica” w kwocie 2.380,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych), przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy masy upadłości.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin można otrzymać w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu zapytania na adres sekretariat(a)dorest(.)pl
  • Termin otwarcia ofert: Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Warszawie pod adresem: Aleja W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w dniu 18 lutego 2022 r. o godzinie 12:00.
  • Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.
Cena: 23 800 zł brutto
Dodano: 17 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mogielnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]