Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu 50m2 w miejscowości Żur

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda udział ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 9 o pow. użytkowej lokalu 49,90 m2, lokal składa się z 2 pokoi, łazienki z w-c, kuchni i przedpokoju. Położony w miejscowości Żur nr 36, gmina Osie, dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00039155/6, za cenę nie niższą niż 59 556 zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 28 października 2021 r.
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Lelewela 49 m. 2 w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach ( po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 518 563 660). Oferty z ceną należy składać w terminie do 2 sierpnia 2021 r. na adres Biura Syndyka ( jw.) lub na adres mailowy: jm.syndyk[malpa] gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej tj. kwoty 6 000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 1462 0000 7102 0313 9425.
Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 10.15 w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Bydgoszczy przy ul. Lelewela 49 m. 2 w obecności adwokata Krzysztofa Kruka.
W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ważnych ofert w tej samej cenie, wyłonienie nabywcy ww. nieruchomości nastąpi w trybie licytacji ustnej.

Cena: 59 556 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żur
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]