Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym

Opis:

SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOŚĆI ½ W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU

Syndyk masy upadłości w postpowaniu KA1K/GUp-s/1174/2023 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej (samodzielnym lokalu mieszkalnym) położonym w budynku wielorodzinnym w Dzierżoniowie (58-200) przy ul. Osiedle Złote 3b, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi Księgę wieczystą nr SW1D/00016748/2

za cenę nie niższą niż 62 000,00 zł (słownie : sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100)  (cena wywoławcza)

Regulamin sprzedaży stanowi załącznik do nn. ogłoszenia.

Syndyk informuje, że lokal jest objęty współwłasnością i jest zamieszkały przez drugiego współwłaściciela.

Syndyk informuje także, że nie posiada kluczy do lokalu będącego przedmiotem ogłoszenia. Wydanie nieruchomości oznacza co najwyżej wskazanie udziału w nieruchomości rozumiane jako podanie danych adresowych nieruchomości. Oferent kupujący udział w prawie własności jest świadom tego, że zamieszkujący lokal współwłaściciel ma prawo również korzystać z nieruchomości. Syndyk w żadnym razie nie zobowiązuje się opróżnić ani wydać lokal. Kupujący na własne ryzyko i własnym staraniem jest obowiązany uregulować kwestię użytkowania lokalu z współwłaścicielem. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.

Oferty pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej oraz wszelkimi dokumentami i oświadczeniami, wskazanymi w Regulaminie sprzedaży należy wysłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości w DZIERŻONIOWIE” z dopiskiem „Nie otwierać” najpóźniej do dnia 9 lipca 2024r. na adres biura syndyk : ul. Jagiellońska 6/4, 40-035 Katowice  (Uwaga! Decyduje nie data nadania, a data wpływu do biura Syndyka) lub złożyć w formie elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym  dokument pdf) na adres : w tytule wpisując : „Oferta na zakup nieruchomości w Dzierżoniowie”).

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 10 lipca  2024 r. o godzinie 9:00 w biurze Syndyka przy ul. Jagiellońskiej 6/4, 40-035 Katowice

Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do dnia 9 lipca 2024r. będzie to kwota 9 300,00  zł (słownie : dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Każdy z Oferentów zobowiązany jest do wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości tj.

83 1600 1462 1730 1132 6000 0001

W tytule wpisując : „wadium nieruchomość w Dzierżoniowie”

Szczegółowe informacje o sprzedaży wraz z regulaminem dostępne są poniżej, w załączniku do ogłoszenia. Sprzedaż odbywa się na zasadach przewidzianych w tym regulaminie.  

Bliższe informacje uzyskać można również pod numerami telefonów : 690 817 717 oraz 509 832 256 a także mailowo pisząc na adres : syndyk@brrp.pl

Cena: 62 000 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2024
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Dzierżoniów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]