Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym i udział 1/811 w garażu XVIII Gup 70/20

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XVIII GUp 70/20, posiadając zgodę Sędziego Komisarza sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki ( konkurs ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny):

1. udział w wysokości ½ prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 46 o łącznej powierzchni użytkowej 100,99 m2, położony w budynku wielorodzinnym posadowionym przy ul. Sarmackiej 1A w Warszawie, księga wieczysta nr WA2M/00485705/6 za cenę nie mniejszą niż 362 400,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

2. udział w wysokości 1/811 prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu, odpowiadającego prawu do wyłącznego korzystania z 2 miejsc postojowych oznaczonych nr 345 i 346, księga wieczysta o nr WA2M/00483865/1 za cenę nie mniejszą niż 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu pod adresem ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 70/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. do dnia 10 grudnia 2021r. na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa (decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania oferty).

Warunkiem dopuszczenia oferty jest wpłacenie wadium w kwocie:

1. 36 240,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści 00/100 złotych) w przypadku złożenia oferty na zakup lokalu,

2. 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych) w przypadku złożenia oferty na zakup garażu.

przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na rachunku bankowym masy upadłości wskazanym w regulaminie postępowania konkursowego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w 14 grudnia 2021r., o godz. 15:00 pod adresem: ul. Marszałkowska 9/15 lok.53 w Warszawie. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez Syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w tym podatek PCC oraz koszty aktu notarialnego i wypisów ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji, a także na temat przedmiotu postępowania można uzyskać w drodze mailowej pod adresem doradztowizabelarynkiewicz@gmail.com lub telefonicznie pod nr telefonu 690 017 260

Cena: 374 400 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa, Wilanów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]