Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości

Opis:

W postępowaniu upadłościowym – Stanisława Saja o sygn. akt VGUp 427/20 Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sędzia – Komisarz postanowił zezwolić Syndykowi na sprzedaż w wolnej ręki składnika masy upadłości Upadłego Stanisława Saja, zam. Krawce w postaci udziału w wysokości ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0006 Stale, w gminie Grębów, w powiecie tarnobrzeskim, składającej się z działek o nr ew.: – działka nr 789/3 o pow. 0,0933 ha stanowiącej użytki kopalne (K), dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/00059147/1,
– działka nr 805/1 o pow. 0,1308 ha stanowiącej użytki kopalne (K), dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/0005946/4,
– działka nr 806/3 o pow. 0,1000 ha stanowiącej użytki kopalne (K), dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/0005946/4,
o łącznej powierzchni nieruchomości 0,3241 ha,
na następujących warunkach:
– sprzedaż wymienionych nieruchomości nastąpi za cenę najwyższą – nie niższą niż cena oszacowania 31.150,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100),
Oferty pisemne należy składać do Syndyk Kamil Korzeniec Al. Jana Pawła II 13/254, 37-450 Stalowa Wola Sygn. akt V GUp 427/20 do dnia 11.10.2021r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 69*****76, adresem email:, lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej tj. kwotę 3.115 zł (trzy tysiące sto piętnaście złotych ).
Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku mBank Kancelaria Adwokacka adwokat Kamil Korzeniec ul. Hoża 34/2, 00-516 Warszawa o numerze: 39 1140 2004 0000 3102 8106 9722, w terminie do dnia 11.10.2021 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12.10.2021 roku o godzinie 14.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 13/254
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cena: 31 150 zł brutto
Dodano: 21 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grębów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]