Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości

Opis:

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego udziału w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Motylowej 14 (brak księgi wieczystej), za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. 168 500 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych.
Ofertę należy złożyć języku polskim w zaklejonej kopercie, w terminie do 3.03.2022r. godz. 15.00 z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości w Łodzi” (decyduje data doręczenia na podany adres) na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy. Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę,
Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Cena: 168 500 zł brutto
Dodano: 7 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]