Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości Lębork

Opis:

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 315/20/AS
z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 315/20/AS

ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmujący:

udział stanowiący  w prawie własności nieruchomości lokalowej numer 1 wraz z udziałem 39/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 40,60 m², zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 33B dla, której V Wydział ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00039315/6

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 49.400,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.

1.       Oferty należy składać do dnia 4 marca 2022 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).

2.       Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.       Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek

ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo

sygnatura akt VI GUp 315/20/AS

OFERTA – konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości

NIE OTWIERAĆ

4.       Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)  płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.

5.       Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 4 marca 2022 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.

6.       Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.

7.       Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam serdecznie do składania ofert.

Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek – syndyk

Cena: 49 400 zł brutto
Dodano: 7 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lębork
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]