Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości Sierpc

Opis:

Opis

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 283/20/MC
z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 283/20/MC

ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmujący:

udział stanowiący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 3275/2 o powierzchni 0,0396 ha, zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 152,14 m2zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Władysława Jagiełły 28 (woj. mazowieckie), dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PL1E/00015884/2,

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 79.920,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.

1.       Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2021 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).

2.       Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.       Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 283/20/MC
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości

4.       Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.

5.       Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2021 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.

6.       Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.

7.       Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam serdecznie do składania ofert.

Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek – syndyk

Cena: 79 920 zł brutto
Dodano: 20 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sierpc
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]