Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej w m. Kijany

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży:
udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji nr 365 o łącznej powierzchni 0,3900 Ha, obręb 0008, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudową gospodarczą, położnej w miejscowości Kijany, gminie Bejsce, powiecie Kazimierskim, województwie świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą nr KI1I/3347 8/5 za cenę nie mniejszą niż 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w terminie do dnia 3 marca 2021 r. na adres Kancelarii Syndyka: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłata wadium do dnia 2 marca 2021 r. w kwocie 5 000 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 11 1050 181 0 1000 00 90 4081 129 2.
W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty na nabycie udziału w nieruchomości, spełniającej warunki sprzedaży, Syndyk przeprowadzi aukcję.
Cena sprzedaży (pomniejszona o wpłacone wadium) winna być uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości najpóźniej w terminie 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent.
Szczegółowy regulamin sprzedaży dostępny jest po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail Syndyka: biuro@awkancelaria.pl.

Cena: 45 000 zł brutto
Dodano: 22 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kijany
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]