syndyk sprzeda 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości

Opis:

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bełchatowie składającej się z działki nr 315, o powierzchni 0,0518 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr PT1B/00062442/4, w trybie pisemnego konkursu ofert.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42 639 74 28 lub 603 945 525 w godz. 10 -15 oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. V GUp 46/21 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 30.09.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211.  Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

 

Cena: 2 895 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Bełchatów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]