Syndyk sprzeda 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości

Opis:

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert udział w wysokości ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmujący działkę gruntu nr 434 o powierzchni 0,0602 ha, położona w miejscowości Palaty, ul. Lipowa 12 województwo wielkopolskie, w obrębie 301803_50012 Palaty., zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1O/00032115/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny dwurodzinny oraz budynek gospodarczo garażowy z częścią mieszkalną. Nieruchomość ogrodzona jest płotem drewnianym oraz z elementów stalowych, brama wjazdowa, brama wjazdowa dwuskrzydłowa drewniana. Teren nieruchomości zagospodarowany zielenią, drzewa i krzewy ozdobne, dojścia i dojazdy wybetonowane. Teren działki uzbrojony jest w urządzenia infrastruktury technicznej:
– sieć wodociągową
– sieć kanalizacyjna
– sieć elektroenergetyczną
– sieć gazową
Nieruchomość zabudowana jest wolno stojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia o powierzchni ogólnej (z kotłownią.) – 198,93 m2, powierzchni użytkowej – 189,25 m2, wybudowany ok. 1988 r. oraz wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem gospodarczo-garażowym z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej – 70,81 m2
Oferty należy składać w terminie 30 dni na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk: ul. Rzymska 60, 62-800 Kalisz listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Oferta, która wpłynęła do ww. kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 18.750,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy, siedemset pięćdziesiąt złotych).
Syndyk prosi o zapoznanie się z regulaminem przetargu przed złożeniem oferty, który jest dostępny w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk, ul. Pułaskiego 41, 62-800 Kalisz. Osobom zainteresowanym mogę również przesłać regulamin przetargu drogą elektroniczną
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk ul. Rzymska 60, 62-800 Kalisz wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 168/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym V GUp 168/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Ewę Jung z dnia 8 października 2020 roku jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka Małgorzaty Mikołajczyk – ul. Pułaskiego 41, 62-800 Kalisz w godz. 12.00 – 16.00 w dni robocze po uprzednim umówieniu się na termin oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 168/20, w Sądzie Rejonowym w Kaliszu V Wydział Gospodarczy ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz.
3. Oferty należy składać w terminie 30 dni na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk: ul. Rzymska 60, 62-800 Kalisz listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty).
4. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. kancelarii. Oferta, która wpłynęła do ww. kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk ul. Rzymska 60, 62-800 Kalisz wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 168/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym V GUp 168/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 18.750,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy, siedemset pięćdziesiąt złotych).
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 64 1320 1537 2417 2385 2000 0001 z dopiskiem „Konkurs ofert – sygn. akt. V GUp 168/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy
1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie wyznaczonym przez syndyka w biurze syndyka przy ul. Pułaskiego 41, 62-800 Kalisz. O terminie otwarcia ofert syndyk poinformuje oferentów odrębnym pismem.
Szczegóły regulaminu przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka.

Cena: 185 000 zł brutto
Dodano: 26 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Palaty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]