Syndyk sprzeda 1/3 udziału działka z budynkiem Pułtusk

Opis:

1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Gontarz PESEL 61122609005, sprzeda 1/3 udziału do prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Białowiejskiej 66 w mieście Pułtusk (06-100), gminie Pułtusk, powiecie pułtuskim, województwie mazowieckim. Działka ewidencyjna nr 184/4, obręb 10. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr OS1U/00027935/4, przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Cena wywoławcza: 18 333,00 zł. słownie: (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote).
3. Oferty należy składać do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Agnieszki Gontarz – Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyka masy upadłości Agnieszki Gontarz”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 339/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI 1/3 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 833,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści trzy złote).Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Gontarz w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 96 1090 1841 0000 0001 4716 7614, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI 1/3 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ`” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 001 370; e-mail: af***k@w*.pl

Cena: 18 333 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pułtusk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]