Syndyk sprzeda 1/4 prawa własności

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dariusza Graniecznego, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania udziału 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 120 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną 271/41 o powierzchni 2244 m2, położonej w Pogwizdowie, gmina Hażlach, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim przy ul. Cieszyńskiej 188.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer BB1C/00017302/7. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka. Wartość przedmiotu przetargu (50% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 41.250,00 zł.

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 307/20 of postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Dariusza Graniecznego – NIE OTWIERAĆ” w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Kilińskiego 16/10 w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do godziny 15:00.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 91 8466 0002 0010 8386 3000 0001.
  3. Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.

  1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka.
  1. Szczegółowy regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10 oraz na stronie internetowej www.syndykslask.pl.
Cena: 41 250 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]