Syndyk sprzeda 14 działek w Krakowie

Opis:

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Krakowa wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności następujących działek:
1) o nr. 295/5, o pow. 134 m², księga wieczysta nr KR1P/00285988/5, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 37.280,00 zł brutto;
2) o nr. 439/12, o pow. 181 m², księga wieczysta nr KR1P/00276565/8, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 50.360,00 zł brutto;
3) o nr. 448/4, o pow. 1 m², księga wieczysta nr KR1P/00250645/5, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 256,00 zł brutto;
4) o nr. 593/9, o pow. 365 m², księga wieczysta nr KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 321,51 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 117.352,00 zł brutto;
5) o nr. 593/16, o pow. 312 m², księga wieczysta nr KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 321,51 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 100.312,00 zł brutto;
6) o nr. 593/17, o pow. 1.109 m²księga wieczysta nr KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 321,51 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 356.560,00 zł brutto;
7) o nr. 605, o pow. 218 m², księga wieczysta nr KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 60.656,00 zł brutto;
8) o nr. 596/4, o pow. 234 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 60.040,00 zł brutto;
9) o nr. 596/5, o pow. 23 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 5.904,00 zł brutto;
10) o nr. 594/2, o pow. 417 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 321,51 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 134.072,00 zł brutto;
11) o nr. 594/19, o pow. 128 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. i nie niższej niż 35.616,00 zł brutto;
12) o nr. 595/8, o pow. 54 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. nie niższej niż 13.856,00 zł brutto;
13) o nr. 595/12, o pow. 77 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 278,23 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. i nie niższej niż 21.424,00 zł brutto;
14) o nr. 450/11, o pow. 256 m², księga wieczysta nr KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 256,59 zł brutto/m², tj. za cenę w łącznej wys. i nie niższej niż 65.688,00 zł brutto;
za cenę wywoławczą łącznie wynoszącą 1.059.376,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych), co stanowi 80% wartości oszacowania.
Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie działki łącznie, jak również każda z działek osobno.
Warunki sprzedaży:
1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w trybie z wolnej ręki dot. SM Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości, sygn. akt VIII GUp 11/16”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 23.04.2021 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 23.04.2021 r. na rachunek bankowy o nr
34 1020 2892 0000 5802 0158 6759.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 26.04.2021 r. o godz. 11:45 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

Cena: 1 059 376 zł brutto
Dodano: 13 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]