Syndyk sprzeda 2 nieruchomość niezabudowaną

Opis:

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działka ewidencyjna nr 78/5, o powierzchni 0,1377 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00062670/0Przedmiotowa nieruchomość określona w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXX/294/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, jako „U(P)” – teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 294.239,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 00/100)) złotych netto, podana wartość nie zawiera w szczególności podatku VAT.

Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 34.616,40 (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset szesnaście złotych 40/100) złotych.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2022 r., godzina 15:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022 r., godzina 10:00. Szczegółowy Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy, a także zgoda sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki, mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w dalszej treści ogłoszenia. Ogólnych informacji o konkursie ofert udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu wskazany w dalszej treści ogłoszenia.

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 294 239 zł netto
Dodano: 17 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łowęcin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]