Syndyk sprzeda 3/4 udziału w mieszkaniu Bożepole W

Opis:

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie pisemnego ofertowego przetargu
na sprzedaż udziałów w nieruchomościach
wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 99/20/PM
syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 22 listopada 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 99/20/PM
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:

  • udział w wysokości ¾ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni 37,70 m², położonym na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Osiedlowej 24, na działce nr 633/33 o powierzchni 0,1628 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00084168/4, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 8,74 m², w miejscowości Bożepole Wielkie, obręb Bożepole Wielkie nr 0002, gmina Łęczyce, powiat wejherowski, woj. pomorskie; za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 79.340,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100); Dla powyższej nieruchomości nie została ustanowiona odrębna księga wieczysta.
  • udział w wysokości ¾ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego – pomieszczeniu garażowym o powierzchni 18,10 m² nr inw. 83/1 boks nr 3, położonym w zespole boksów garażowych na działce nr 633/11 o powierzchni 0,2668 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00082974/3, w miejscowości Bożepole Wielkie, obręb Bożepole Wielkie nr 0002, gmina Łęczyce, powiat wejherowski, woj. pomorskie; za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 8.896,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100); Dla powyższej nieruchomości nie została ustanowiona odrębna księga wieczysta.
  • udział w wysokości ¾ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego – pomieszczeniu garażowym o powierzchni 13,00 m² numer inw. 18/1 boks nr 8, położonym w zespole komórek i boksów garażowych na działce nr 633/18 o powierzchni 0,7291 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00083264/0, w miejscowości Bożepole Wielkie, obręb Bożepole Wielkie nr 0002, gmina Łęczyce, powiat wejherowski, woj. pomorskie; za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 4.943,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100); Dla powyższej nieruchomości nie została ustanowiona odrębna księga wieczysta.
  • udział w wysokości ¾ części w niezabudowanej działce gruntu nr 402 o powierzchni 0,0565 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00057989/7, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, w miejscowości Bożepole Wielkie, obręb Bożepole Wielkie nr 0002, gmina Łęczyce, powiat wejherowski, woj. pomorskie; za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 18.353,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU
Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.
Opis i oszacowanie nieruchomości (operat szacunkowy) wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

  • Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
  • Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3. Kopertę należy zaadresować:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz ASR Przemysław Makuła
sygnatura akt VI GUp 99/20/PM
PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

4. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu.
6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:
Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B
84-200 Wejherowo
Alior Bank S.A.: 18 2490 0005 0000 4600 4652 5279
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – Halina Siejbik” (VI GUp 99/20/PM).

7. Wadium należy wpłacić najpóźniej do chwili złożenia oferty  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 REGULAMINU PRZETARGU rachunek bankowy.
8. Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),
c) wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,
d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,
e) oferowaną cenę netto nabycia, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,
f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,
g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetar­gu,
i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, której dotyczy oferta oraz jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,
j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, przy czym konieczne jest oznaczenie tego podmiotu;
l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy ofe­renta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezen­tacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestni­czących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami no­tarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, które może być przez nich uwierzytelnione), ze wskaza­niem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetar­gu.
11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty składane w postępowaniu przetargowym mogą być uwierzytelnione przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.
12. Oferta niespełniająca powyższych warunków, o których mowa w §7 ust. 1-4 Regulaminu Przetargu, w tym w szczególności nie zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń zostanie odrzucona bez wzywania do ich uzupełnienia.
13. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 grudnia 2021r.  roku o godzinie 13.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 65 .
14. Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej   analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert.
15. Syndyk zastrzega sobie prawo:
a) odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia prze­targu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny;
b) niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
16. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
Zapraszam do składania ofert
syndyk Dominika Bączek

Cena: 79 340 zł brutto
Dodano: 25 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bożepole Wielkie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]