SYNDYK sprzeda 3/6 udziału w prawie własności nieruchomości w Kwilinie

Opis:

Syndyk masy upadłości Krystyny Branickiej ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału o wielkości 3/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kwilina nr 41, o numerze ewidencyjnym 188 (obręb 0008 Kwilina, gmina Radków, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie) o powierzchni 2000 m²,  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, parterowym o pow. użytkowej 66,97 m² oraz budynkiem gospodarczym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/00055391/3.

Cena minimalna dla przedmiotu sprzedaży wynosi 39.800,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych).

Operat szacunkowy przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin postępowania na sprzedaż z wolnej ręki są dostępne u syndyka – mail do kontaktu: tomasz.s.piatek@gmail.com.

Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

Pisemne oferty należy składać przesyłką pocztową, listem poleconym albo przesyłką kurierską w zamkniętych opieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości sygn. akt V GUp 428/20” w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku do godziny 15:00 na adres: r. pr. Tomasz Piątek – Syndyk, ul. Jagiellońska 74 lok. 18, 25-734 Kielce.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż nieruchomości jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł na konto masy upadłości.

Kryterium wyboru nabywcy będzie najwyższa zaoferowana cena.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Cena: 39 800 zł brutto
Dodano: 24 stycznia 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Kwilina
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]