Syndyk sprzeda 3 nieruchomości w Zgierzu

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Matynia oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚCI wchodzące w skład masy upadłości, tj.: – współwłasności prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 175/2 o powierzchni 0,0409 ha, położonej przy ul. Konstantynowskiej 60, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu księga wieczysta o numerze KW LD1G/00063636/4 za cenę nie niższą niż cena oszacowania t.j. 194.400,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych ); – prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 81/30 i o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Zgierzu przy ul. Romualda Mielczarskiego 5, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00055448/0 za cenę nie niższą niż cena oszacowania t.j. kwotę 3.000,00 zł ( trzy tysiące złotych) ; – nieruchomości gruntowa zabudowana , stanowiąca działkę nr 82 o powierzchni 0,0583 ha , położonej w Zgierzu przy ul. Romualda Mielczarskiego 7 , dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00000069/9 za cenę nie niższą niż cena oszacowania t.j. kwotę 709.700,00 zł (siedemset dziewięć tysięcy siedemset złotych) Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej należy wpłacić na poniższe konto bankowe do dnia 24.03.2022 r. do godziny 12:00: 06 1090 2705 0000 0001 4759 2906 Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod adresem ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań w terminie do 24.03.2022 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 28 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zgierz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]