syndyk sprzeda 35% ceny – Pyrzyce mieszkanie udział 1/2

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

– udziału do ½ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony w Pyrzycach przy ul. Gabriela Narutowicza 8c/10, o powierzchni użytkowej 85,48 mkw., dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ2T/0005929/3 wraz z udziałem do ½ w udziale 63/1000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr SZ2T/00001350/5, za cenę nie niższą niż 32.900,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych). Cena musi zostać uiszczona przelewem najpóźniej przed zawarciem umowy i bez możliwości jakichkolwiek potrąceń;

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3290,00 zł oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem, w terminie do dnia 14.05.2021 r. (decyduje data wpływu), w dwóch egzemplarzach: jeden w biurze syndyka Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej (al. Papieża Jana Pawła II 35/2; 70-453 Szczecin), drugi do Sędziego Komisarza SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nieruchomość XII GUp 25/19”.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu oraz sprzedaży nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości, przetargu, procedury sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 515 900 338 bądź poprzez e-mail: syndyk@brykczynska.com

Cena: 32 900 zł brutto
Dodano: 28 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]