Syndyk sprzeda -36% ! Tartak Płociczno Sp. z o.o. (ZCP)

Opis:

Tartak Płociczno Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Płocicznie. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 83/16.

Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Płocicznie, ogłasza przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 17 grudnia 2021 r., w której to zostały zatwierdzone warunki przetargu i aukcji.

I. Przedmiotem przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa są:
a. prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej KW SU1S/00048584/8 oraz grunt jako prawo użytkowania wieczystego o łącznej pow. 6,2137 HA, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 6.100.000 zł netto; Obszar w znacznej części nie posiada MPZP.
b. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków w tym sortownika drewna stanowiący wartość 10% przedmiotowej linii, położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki dz. Nr 944, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 10.514.160 zł netto;
c. prawo własności ruchomości położonych w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, na dz. nr 944, których oszacowanie wynosi 1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) netto, z pominięciem ruchomości:
– wobec których zostały złożone wnioski o wyłączenie ze spisu inwentarza (wnioski w aktach sprawy);
– zostały ujęte w opinii biegłego, natomiast wyłączone ze spisu inwentarza (spis nieobjętych składników w aktach sprawy);
– wobec których został złożony wniosek o sprzedaż z wolnej ręki z uwagi na wiek i małą wartość ruchomości (ruchomości drobne).

II. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w aktach sprawy pod sygn. VIII GUp 83/16.

III. Cena wywoławcza 5 768 141,87 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 87/100), stanowiąca 32,4% wartości oszacowania ZCP.
W związku ze sprzedażą majątku dłużnika jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 października 2018 r.nr 0114-KDIP1-1.4012.551.2018.2.MMA.

IV. Pisemne oferty należy składać do dnia 22 lutego 2022 roku na adres: Kancelarii Syndyka
Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 83/16.

V. Wymagane wadium w wysokości 576 681,42 zł należy przelać na rachunek w banku ING Bank:
PL 55 1050*******000 0090 3108 1749 z dopiskiem: Przetarg na zorganizowaną część
przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o. najpóźniej do dnia 22 lutego 2022 roku.

VI. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka lub kancelarii notarialnej dnia 25 lutego 2022 roku.

VII. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr. tel. 69*******43 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Cena: 5 768 142 zł netto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Płociczno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]