Syndyk sprzeda 400 udziałów w Nexilo sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Arnolda Ratajczaka w upadłości sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, 400 (czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł w spółce Nexilo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (KRS: 0000734785, NIP: 5562775602).

Cena to 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 30/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Arnolda Ratajczaka (Nexilo)” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021 r. o godzinie 12.15 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 20 000 zł netto
Dodano: 21 października 2021
Województwo:
Lokalizacja: Inowrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]