Syndyk sprzeda 85 udziałów w Przyjazna Fizjoterapia Sp. z o.o.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Olgi Jarkiewicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości pakietu 85 udziałów spółki PRZYJAZNA FIZJOTERAPIA Sp. z o.o. w siedzibą w miejscowości Częstochowa (nr KRS: 0000813460), za najwyższą oferowaną cenę. Przedmiotowe udziały stanowią 85% kapitału podstawowego spółki.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kingagrynda@gryndatutaj.pl

Osoby zainteresowane nabyciem udziałów w ww. Spółce winny wysłać oferty przesyłką poleconą na adres syndyka: Syndyk Kinga Grynda-Kijanka, ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce lub mailem: kingagrynda@gryndatutaj.pl w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka)

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 1 lutego 2022 roku o godz. 11.30 w Kancelarii Syndyka.

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
  • kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot oferty (VIII GUp 260/21)
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów konkurs wygrywa oferent z najwyższą zadeklarowaną ceną.

 

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

 

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]